PRIVACY, DISCLAIMER, E-MAIL EN COOKIES
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-5-2018

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door FIT Vastgoedbeheer B.V. (“FIT Vastgoedbeheer”). In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Mocht je daarover vragen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.
   

Jouw privacy is belangrijk voor ons. FIT Vastgoedbeheer respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van deze website. Wij garanderen dat persoonsgegevens die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo weet je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van FIT Vastgoedbeheer. Je dient ervan bewust te zijn dat FIT Vastgoedbeheer niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.


Let op!

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FIT Vastgoedbeheer BV.


AUTEURSRECHT

Het materiaal en de diensten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom. Welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van dergelijke wetten.

Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FIT Vastgoedbeheer BV.

E-MAIL

Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van FIT Vastgoedbeheer BV zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan FIT Vastgoedbeheer BV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het e-mailbericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend.

De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien je niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt FIT Vastgoedbeheer BV je dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst FIT Vastgoedbeheer BV je op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS EN COOKIESVerwerking van persoonsgegevens door FIT Vastgoedbeheer
Voor FIT Vastgoedbeheer is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. FIT Vastgoedbeheer respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je eventueel (via de website, per e-mail of op andere manieren) aan FIT Vastgoedbeheer verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese Privacy verordening (de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) wordt behandeld.

Wanneer je op onze website een formulier invult, vragen we je aan ons persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt, om de betreffende dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van FIT Vastgoedbeheer of die van een derde partij, zodat wij je in het vervolg gericht kunnen benaderen. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan, de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Persoonsgegevens die u aan ons geeft
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om jouw identiteit te achterhalen. Indien je je registreert via onze website of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Gebruik van verzamelde gegevens door FIT Vastgoedbeheer
Welke gegevens verwerken we?
Om je goed te kunnen voorstellen bij een verhuurder vragen we gegevens die nodig zijn om een huurovereenkomst af te sluiten en om het risico in te kunnen inschatten, zoals je persoonsgegevens en gegevens over gezinssamenstelling, huisdieren, opleiding, werk en inkomen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij jou horen, zoals je naam, geboortedatum, telefoonnummer, (mail)adres en bankrekeningnummer (IBAN). 

We verwerken en gebruiken je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Naast de informatie die wij van je krijgen, vragen we informatie op via externe bronnen die we betrouwbaar vinden. Dit doen we om risico’s te beoordelen, om onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om social media en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie en dataverrijking.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
Als je woonruimte zoekt of verhuurt, vragen we om persoonsgegevens. We vragen je alleen om persoonsgegevens die nodig zijn om:

 • je te helpen bij het huren of verhuren van woonruimte.
 • je kredietwaardigheid te toetsen via een credit check.
 • een huurovereenkomst te kunnen sluiten.
 • fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over je op het internet gebruiken.
 • de relatie met je te onderhouden en onze dienstverlening te verbeteren.
 • je te informeren over onze producten en diensten.
 • wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek te doen.

Contact formulier, verzoek tot herstel
Wanneer u een vraag, klacht of verzoek bij ons indient via een het contactformulier op de website, vragen wij om onderstaande gegevens om uw verzoek in behandeling te nemen. Dit kan gaan over het een probleem met een woning, melding van overlast of overige vragen en verzoeken. Deze gegevens vragen wij zodat we de vraag of verzoek goed kunnen afhandelen.
 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer
 • Adres


Sollicitatie formulier

Indien je wilt reageren op een vacature of een open sollicitatie wil sturen hebben we de volgende gegevens nodig om te bepalen of je in aanmerking komt of om je op de hoogte te houden:

 • Naam
 • E-mail adres
 • CV
 • Motivatiebrief

Doorgifte aan derden
 • Verwerkers
Jouw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij de uitwisseling van gegevens noodzakelijk is om aan jouw vraag of klacht te voldoen (bv. uitwisseling van gegevens met onderaannemers. Omdat we zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens sluiten wij met externe partijen, die toegang hebben tot persoonsgegevens, een juridisch geldige verwerkersovereenkomst (een overeenkomst tussen de verantwoordelijke partij en verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan).Overige hulppersonen
 • Overige hulppersonen
Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens. Het komt erop neer dat deze derde partijen jouw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Waar slaan wij jouw gegevens op?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen jouw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.

Bewaartermijnen
Alle gegevens die wij verzamelen op de website bewaren wij tot maximaal één jaar na afhandeling van het verzoek. Wij zijn wettelijk verplicht om de gegevens die zijn ingevuld in het huurders-eigenarenportaal 7 jaar te bewaren. Na het einde van de huurovereenkomst worden deze gegevens echter wel gearchiveerd en zijn ze niet meer inzichtelijk.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens? 
Je hebt verschillende rechten ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit welke rechten dit zijn. Als je een recht uitoefent met betrekking tot jouw gegevens, verwerken wij jouw verzoek altijd binnen 30 dagen. 

Recht op informatie
Je hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van je verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.
 
Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over je hebben. Je kunt dat aanvragen door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 
Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die we van je gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat we de gegevens over je surf- en zoekgedrag vergeten en blijven vergeten. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.
 
Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht om gegevens die je aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die je met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat je deze gegevens kan bewaren in een database van jouw of van een andere partij. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en persoonlijke informatie die je hebt ingevuld op de website.
 
Recht op beperking
Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
 
Recht om vergeten te worden
Je hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jouw hebben te verwijderen. Wanneer je een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.
 
Recht om een klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer je een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact met ons op. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vertrouwelijk
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Zij gaan zorgvuldig om met de gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag in voorkomende gevallen uw gegevens verwerken.

IP-adres
In het kader van jouw bezoek aan onze website wordt onder andere het IP-adres van de door jouw gebruikte computer opgeslagen voor maximaal 6 maanden. Aan de hand van het IP-adres kunnen eventueel de gebruikers van het online aanbod worden geïdentificeerd. De IP-adressen worden door FIT Vastgoedbeheer echter niet voor dit doeleinde gebruikt.

Cookies
Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies, om jouw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt FIT Vastgoedbeheer cookies om de doeltreffendheid van deze website te onderzoeken. Cookies zijn tekstbestandjes die op jouw “device” (PC, tablet of smartphone) worden geïnstalleerd. FIT Vastgoedbeheer maakt op haar website alleen gebruik van First en Third Party Cookies. Dat zijn cookies die worden geplaatst door de website zelf, en niet door derde partijen. Alle cookies worden na maximaal twee jaar verwijderd uit onze database. Het gaat om de volgende cookies:

Functionele cookies (First party cookie)

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Deze houden jouw voorkeuren bij (denk aan jouw taalvoorkeur) en onthouden dat je al eerder op de site bent geweest.

Analytische cookies (First party cookie)

Met deze cookies kunnen wij de statistieken van onze website bijhouden. Denk bijvoorbeeld aan bezoekersaantallen, het tijdstip waarop de site wordt bezocht en de gebruikte browser(s).

Tracking cookies (Third party cookie)
Tracking cookies worden geplaatst door derden en houden individueel surfgedrag bij en stellen bezoekersprofielen op. Op basis van deze profielen kunnen wij je  in het vervolg beter van dienst zien.
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk van de browser die je gebruikt. Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je de cookies eenvoudig uitzetten via jouw browser. Hoe dit werkt, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.
Let op: Wanneer jouw cookies uitschakelt via de browser of ze op een andere wijze blokkeert, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van de site niet, of niet optimaal, functioneert.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Google verwerkt daarbij jouw IP-adres en gegevens over hoe je deze website gebruikt. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van cookies op jouw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten als FIT Vastgoedbeheer en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Beveiliging van onze website
Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van jouw persoonsgegevens heeft het merendeel van onze websites een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij jouw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.  

Http:// is onveilig en kwetsbaar voor spionageaanvallen die, wanneer belangrijke informatie zoals creditcardgegevens en aanmeldingsgegevens worden buitgemaakt, aanvallers toegang geven tot online accounts en gevoelige informatie. Door gegevens via de browser via HTTPS te verzenden, wordt dergelijke informatie gecodeerd en beveiligd.
Het bewijs dat onze website beschikt over een https-beveiligingscertificaat, kun je zien aan de browserbalk bovenaan de website. 
 
Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. FIT Vastgoedbeheer kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
FIT Vastgoedbeheer
Hooistraat 32
6651 AD Druten
Postbus 38
6650 AA Druten
 
Tel: +31 (0)88 3500 400
E-mail: info@fitvastgoedbeheer.nl
 
www.fitvastgoedbeheer.nl
BTW: NL 0057.92.058.B01
KvK:10025548
IBAN: NL50RABO0127780165
BIC: RABONL2U

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer
Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het onderhoud van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina's van deze website en enige dienst aangeboden op de betreffende webpagina's. Door het gebruik van de website verklaar je deze voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Bij het ontwerpen en samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Als je problemen ondervindt op onze website, laat ons dit dan weten door een bericht te sturen via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook, zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat door ons is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van onze aansprakelijkheid.

Aan de teksten van deze internetsite – waaronder uitdrukkelijk ook de prijzen en kenmerken van woningen vallen - kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

De websites bevat mogelijk links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendom
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan de gerechtigde. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Deze kun je aanvragen door middel van het invullen van een contactformulier.

Wijzigingen in de disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.